Menu
RSS

国父大厦 降半旗

吉打州苏丹端姑阿都哈林前天驾崩,并于昨天举殡安葬,全国国旗降半旗三天,以示哀悼。

●古晋国父大厦所有国旗都降半旗,哀悼吉打苏丹驾崩。

back to top